Privacyverklaring


Privacy is voor iedereen een groot goed. Vanzelfsprekend gaan we vertrouwelijk om met al je gegevens en wordt de privacy van elke bezoeker gerespecteerd. Deze privacyverklaring bevat alle informatie om je te informeren over de verwerking van persoonsgegevens. Heb je na het lezen van de verklaring nog aanvullende vragen, neem dan gerust contact op.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Naam: De Privé Strategen B.V.
Adres: Hooiland 6h, 6666 MJ Heteren
KvK-nummer: 85754846

BTW-nummer: 863 730 450 B01
E-mailadres: info@deprivestrategen.nl
Website: www.deprivestrategen.nl

De Privé Strategen B.V. helpt mensen om hun dromen te verhelderen en deze te vertalen naar haalbare doelen en concrete acties. In ondersteuning wordt ook financieel advies geleverd om ook te ondersteunen bij financiële keuzes, dit gebeurt in samenwerking met o.a. Triangel Groep B.V.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Je persoonsgegevens worden verwerkt doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

NAW-gegevens; E-mailadres; Telefoonnummer; Bedrijfsnaam;
Jouw persoonlijke website; Kvk-nummer; BTW-nummer; Betaalgegevens;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deprivestrategen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Privé Strategen B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Privé Strategen

De Privé Strategen B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 8 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Privé Strategen B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Jouw rechten

Dit zijn je rechten:

Recht op inzage: Wanneer je vraagt om je persoonsgegevens moeten we deze opsturen/ delen.
Recht op rectificatie: zijn gegevens fout doorgegeven, veranderd of door ons fout verwerkt? Dan moeten wij die aanpassen als daarom gevraagd wordt.
Recht op overdracht: Als je besluit over te stappen op een andere partij, dan heb je het recht dat de gegevens door ons worden overgedragen aan de andere partij.
Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: Je mag aangeven dat je niet meer wilt dat ik jouw persoonsgegevens gebruik.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Privé Strategen B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wilbertvandenbrink en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [info@deprivestrategen.nl](mailto:info@deprivestrategen. nl). Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

De Privé Strategen B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/ tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Privé Strategen B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@deprivestrategen.nl.